DISCLAIMER

Nederlands

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en bijgehouden. DOUXE BV geeft geen garanties en is niet aansprakelijk voor het al dan niet continu en storingsvrij functioneren van de website, de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de website. Indien deze website verwijzingen ("hyperlinks") bevat naar websites van derden, dan aanvaardt DOUXE BV geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud daarvan. DOUXE BV heeft het recht om de gegevens en de functionaliteiten op de website te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging (geheel of ten dele) te wijzigen en/of toegang tot de diensten die daarop worden aangeboden (gedeeltelijk) te ontzeggen. DOUXE BV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door wijziging van de gegevens of de diensten, of voor schade veroorzaakt door het ontzeggen van toegang tot de diensten die op de website worden aangeboden.

English

The contents of this website is maintained with the greatest possible care. DOUXE BV makes no warranties and is not responsible for whether or not continuous and trouble-free operation of the website, the accuracy, completeness and timeliness of the information on the website. If this site links ( "hyperlinks") to Web sites of third parties, DOUXE BV accepts no responsibility or liability for the content. DOUXE BV has the right to information and functionality on the website at any time without prior notice (in whole or in part) to modify and / or access to the services that it offered (in part) to deny. DOUXE BV is not liable for damage caused by the change of data or services, or for damage caused by the denial of access to the services offered on the website.